Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
fırat65

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566)
Yavuz Sultan Selim'in Şark Çıbanı hastalığından ölmesi üzerine oğlu I. Süleyman
herhangi bir tahtkavgasına girmeden padişah olmuştur. Çünkü Yavuz'un
hayattaki tek oğluydu.
DÖNEMİN OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ
A) İÇ İSYANLAR:
1)- CANBERDİ GAZALİ İSYANI: Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından
Canberdi Gazali, Yavuz'un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.
2)- AHMET PAŞA İSYANI: Kanuni tarafından Mısır'a vali olarak gönderilen Ahmet Paşa ayaklanmış ve
ortadan kaldırılmıştır.
NOT: Bu iki isyan Memlük Devletini yeniden kurmak amacıyla ortaya çıkmıştır.
3)- BABA ZÜNNUN İSYANI: Yozgat'da arazi meselesinden çıkmış gibi gösterilen bir Şii ayaklanmasıdır
4)- KALENDEROĞLU İSYANI: Konya'da Hacı Bektaş-ı Veli soyundan geldiğini ileri süren Kalenderoğlu
tarafından çıkarılmış bir şii ayaklanmasıdır.

B)- AVRUPA İLE İLİŞKİLER   (MACAR,AVUSTURYA,ALMANYA)
1)- BELGRAT'IN ALINMASI(1521): Macarlar'dan Belgrat'ın alınmasıyla Orta Avrupa'nın kapıları
Osmanlılar'a açıldı.
2)- RODOS ADASININ FETHİ(1522): Rodos Sain Jean Şövalyelerinin elinde buluyordu. Şövalyeler
Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Bu adanın alınmasıyla bu tehdit
ortadan kalktı.
3)- MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI(1526):
AÇIKLAMA: Bu sırada Avrupa'da Kutsal Roma Germen İmparatorluğu(Alman İmp.) ve başında da ŞARLKEN
bulunmaktaydı. Şarlken Avrupa birliğini sağlamak amacıyla İspanya'yı ele geçirmiş,
Fransa Kralı Fransuva'yı esir almıştı. Fransuva'nın annesinin isteği üzerine, Kanuni
Fransa'ya destek olmak için II. Macaristan seferine çıktı ve Macarları Mohaç ovasında yendi.
Mohaç Meydan Savaşı: Macar ordusuyla yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. (1526)
Önemi: Bu zaferle Macaristan Osmanlı devletine bağlandı.
NOT: Kanuni Macaristan'ı Osmanlı topraklarına katmamış, himaye altına almıştır. Bunun nedeni Osmanlıların Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında bir tampon bölge oluşturmak istemesidir.
4)- I. VİYANA KUŞATMASI(1529):
Bu sırada Avusturya'nın başında Şarlken'in kardeşi FERDİNAND bulunmaktaydı. Ferdinand Osmanlı
himayesindeki Macaristan'a saldırınca Kanuni Sultan Süleyman harekete geçerek Viyana'yı kuşattı.
Ancak;
a)- Kış mevsiminin yaklaşması,
b)- Ağır topların getirilmeyişi,
c)- Erzağın yetersiz oluşu... gibi sebeplerle kuşatmayı kaldırarak İstanbul'a geri döndü.
5)- ALMANYA SEFERİ(1532)
Sebebi: Avusturya Kralı Ferdinand'ın Kanuni'nin İstanbul'a geri dönmesinden sonra tekrar
Macaristan'a saldırması.
Sefer: Kanuni Ferdinand ve Şarlkenle bir meydan savaşı yapmak umuduyla Almanya içlerine kadar
ilerledi. Ancak Şarlken ve Ferdinand karşısına çıkma cesareti gösteremeyince İstanbul'a
döndü.
İSTANBUL ANTLAŞMASI(1533):
Ferdinand'ın barış isteği üzerine İLK Osmanlı-Avusturya Antlaşması İstanbul'da imzalandı(1533).
Maddeleri:
1- Avusturya kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacak.
2- Avusturya elinde tuttuğu Macar toprakları için Osmanlılar'a vergi verecek.
Önemi: Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki üstünlüğünün bir kanıtıdır.
NOT: Bu üstünlük 1606 yılında yine Osmanlı Devleti ve Avusturya arasunda imzalanacak olan ZİTVATOROK antlaşmasıyla sona erecektir.
6)- OSMANLI-FRANSIZ İLİŞKİLERİ VE KAPİTÜLASYONLAR (1535)
İlk Osmanlı-Fransız ilişkisi Fransa kralı I. Fransuva'nın Almanya İmparatoru (Kutsal Roma Germen)
Şarlken ile yaptığı savaşta esir düşmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Fransuva'nın annesi dönemin
en güçlü devleti Osmanlı Devletinden yardım istemişti(1525). Bunun üzerine Kanuni Macaristan
seferine çıkarak Mohaç'da Macarları yenmiş, sonrada Avusturya ve Almanya seferlerine çıkmıştı.
Kapitülasyonlar: Ticaret,hukuk, gümrük gibi alanlarda devletlerin birbirlerine tanıdıkları
imtiyazlardır.
Kanuni Sultan Süleyman 1535'de Fransızlar'la KAPİTÜLASYON antlaşması imzalamıştır.
KAPİTÜLASYONLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
1)- İlk ticari ayrıcalıklar Fatih döneminde Venediklilere verilmiştir.
2)- Kanuni'nin Fransızlarla kapitülasyon antlaşması yapmasının nedeni, Şarlken'e karşı Fransa'yı
güçlü kılarak, Avrupa hırıstiyan birliğinin oluşmasını önlemekti.
3)- Bu antlaşma süresiz değildi. İki hükümdarın yaşadığı dönemde geçerli olacaktı. Ancak
Kanuni'nin ölümünden sonra Fransızlar'ın isteğiyle 5 kez yenilenmiş ve I. Mahmut döneminde
1740'da sürekli hale getirilmiştir.
4)- Devletin gücünü koruduğu dönemlerde önemli bir sorun yaratmayan kapitülasyonlar, devletin
gücünün azalmasına paralel olarak ve Avrupa'da sanayinin gelişmesiyle önemli bir sorun
olmuştur.
5)- Başlangıçta sadece Fransızlar'a verilen bu haklar genişletilerek, diğer Avrupa devletlerine
de verilmiştir.
6)- 1923 Lozan Antlaşmasıyla Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.

C)- DENİZLERDE GELİŞMELER:
1)- RODOS ADASININ FETHİ(1522): Rodos Sain Jean Şövalyelerinin elinde buluyordu. Şövalyeler
Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Bu adanın alınmasıyla bu tehdit
ortadan kalktı.
2)- BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN OSMANLI HİZMETİNE GİRMESİ :
Barbaros Akdeniz'de faaliyet gösteren bir Türk korsanı idi. Kuzey Afrika'da başarılar kazanmış
ve Osmanlılardan aldığı destek kuvvetlerle CEZAYİR'e sahip olmuştu. Osmanlı Donanması, kara ordusu
kadar güçlü değildi. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman Barbaros'u Osmanlı Hizmetine girmeye çağırdı.
Barbaros'un bu teklifi kabul etmesiyle Osmanlı donanması güçlenirken, Cezayir de Osmanlı
topraklarına katılmış oldu.
3)- PREVEZE DENİZ SAVAŞI(1538):
Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla, Andrea Dorya komutasındaki Haçlı
donanması arasında yapılan bu deniz savaşını Osmanlı Devleti kazandı.
Önemi: Preveze deniz zaferiyle Akdenizdeki Osmanlı Egemenliği kesinlik kazanmış, Akdeniz bir Türk
gölü haline gelmiştir.
4)- NİCE(NİS) KUŞATMASI: Bu arada Fransa ile Şarlken arasında savaşlar devam ediyordu. Barbaros
Fransa'ya yardım amacıyla Fransız donanmasıyla birleşerek Nis'i kuşattı ve kaleyi ele geçirdi.
5)- TRABLUSGARP'IN ALINMASI(1551): Sinan Paşa ve Turgut Reis 1551 yılında Malta Şövalyelerinin elindeki
Trablusgarp'ı aldı.
6)- CERBE DENİZ SAVAŞI (1559): Andrea Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile Turgut Reis ve Piyale
Paşa'nın komutalarındaki Osmanlı kuvvetleri arasındaki bu deniz savaşını Osmanlılar kazandı.
Önemi: Bu zaferle Akdenizdeki Osmanlı Egemenliği pekişti.
7)- HİNT DENİZ SEFERLERİ (1538-1553)
Sebepleri:
a)- Coğrafi keşifler sonucu baharat yolu önemini yitirmiş, Avrupalılar Ümit Burnu yoluyla ticaret
yapmaya başlamışlardı. Portekizliler Hint Okyanusu'nda egemenlik kurmuşlardı.
b)-Hindistandaki GÜCERAT İSLAM DEVLETİ'nin Portekizliler'e karşı Osmanlılardan yardım istemesi.
Seferler: Osmanlı Devleti 1538-1553 yılları arasında bu bölgeye seferler düzenledi.
Portekizlilerle savaştı. Ancak kesin bir üstünlük sağlayamadı. Yemen, Aden, Sudan ve
Habeşistan'ın bazı kısımları bu seferler sırasında Osmanlı topraklarına katıldı.
Hint Seferlerinin Başarısız Olma Sebepleri:
a)- Osmanlı Devlet adamlarının hint yoluna gereken önemi vermemeleri,
b)- Osmanlı gemilerinin Okyanus şartlarına dayanıklı olmaması,
c)- Gücerat Sultanlığının Osmanlı Devleti'ne gereken yardımı yapmaması.
NOT: Osmanlı Padişahlarının halife olarak ilk yardım ettikleri müslüman ülke Gücerat'dır.

D)- OSMANLI-İRAN (SAFEVİ) İLİŞKİLERİ(1534-1555)
Kanuni Sultan Süleyman Döneminde İran üzerine 1534-1555 yılları arasında üç sefer yapılmış, İran
Şahının barış istemesi üzerine savaşlar sona ermiştir. Sonuçta İki Devlet arasında AMASYA ANTLAŞMASI
imzalanmıştır(1555).
AMASYA ANTLAŞMASI(1555): Bu antlaşmayla Tebriz, Azerbeycan'ın büyük kısmı, Doğu Anadolu ve Irak
Osmanlılar'a bırakılmıştır.
NOT: Amasya Antlaşması ilk Osmanlı-İran Antlaşmasıdır.

KANUNİ'NİN SON SEFERİ VE ÖLÜMÜ: Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferini düzenlemiş ve Zigetvar
kalesini kuşatma sırasında ölmüştür. (1566).


Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 7 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Sunumları

 • 6
  Önizleme: 3 yıl önce

  Kanuni sultan süleyman dönemi sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KANUNİDÖNEMİ1520 - 1566

  2. Sayfa


  3. Sayfa
  KANUNİ DÖNEMİTAHT KAVGASIYAŞAMADI(TEK ÇOCUK)EN UZUN SÜRETAHTTA KALAN PADİŞAH(46 YIL)style.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  KANUNİ DÖNEMİSİYASİ İSYANLAR(EYALET İSYANLARI)I-CANBERDİ GAZALİ İSYANIOsmanlı’nın Mısır valisidir.Osmanlıdaki ilk vali isyanı.II-AHMET PAŞA İSYANIVezir-i Azam olamadığı için isyan etti.Mısır’a hakim olmak istedi.DİNİ İSYANLAR(ANADOLU İSYANLARI)BABA ZÜNNUN İSYANIŞii kışkırtması sonucu çıktı.Safeviler destekledi.KALENDER ÇELEBİ İSYANIŞii kışkırtması sonucu çıktı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  2010 – LYS4 Kanuni Sultan Süleyman Döneminde çıkan Canberdi Gazâli ve Ahmet Paşa ayaklanmalarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mısır’a egemen olmak B) Toprak düzenini değiştirmek C) Devlet rejimini değiştirmek D) Hanedan değişikliği yapmak E) Islahat hareketlerine karşı çıkmakstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  BELGRATMACARİSTANOSMANLIstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  OSMANLI – MACARİSTAN İLİŞKİLERİTÜYOMacaristan deyince aklımıza Orta Avrupa gelecek.BELGRAT’IN FETHİ (1521)SEBEBİBelgrat’ın Orta Avrupa’nın giriş kapısı olması.SONUÇOrta Avrupa’nın giriş kapısı Osmanlı’nın eline geçti.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  BELGRATMACARİSTANOSMANLIMOHAÇ MEYDAN SAVAŞI(1526)FRANSA KRALIYARDIM İSTEDİstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI (1526)SEBEBİOsmanlı’nın Belgrat’ı alması.Orta Avrupa’ya hakim olmak.Fransa Kralının Kanuni’den yardım istemesi.SONUÇOsmanlı kazandı.Macaristan Osmanlının eline geçti.Orta Avrupa Osmanlı’nın eline geçti.En kısa meydan savaşıdır (2 saat)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  MACARİSTANAVUSTURYAALMANYAFRANSAOSMANLISİYASİ İLİŞKİLERİCOĞRAFİ KONUM BELİRLERAVUSTURYA İLE KOMŞU OLDUKOSMANLIAVUSTURYA SAVAŞLARI BAŞLADIFRANSA KRALI SERBEST BIRAKILDIFRANSA’YA KAPÜTÜLASYON VERİLDİ (1535)OSMANLIOSMANLIstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  11. Sayfa
  KAPÜTÜLASYONLARIN NEDENİHıristiyan birliğini parçalamak.Müttefik bulmak.Akdeniz ticaretini canlandırmak.Osmanlı mallarını Avrupa’ya pazarlamak.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  OSMANLI – FRANSA İLİŞKİLERİ(1535 KAPÜTÜLASYONLARI)Fransız tüccarlar limanlarımızda serbestçe ticaret yapacak.Düşük vergi ödeyecekler.Elçi bulundurabilecekler.Fransızlar arasındaki davalara Fransız yargıç bakacak.Antlaşma maddeleri karşılıklı olacak. (Eşitlik)Antlaşma iki hükümdarın hayatı ile sınırlı kalacak. (Süresi Belirlendi) style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  SINAV SORULARI 2009-I Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde sorun olmuştur. Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir? A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal gücünün giderek azaldığının D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığınınstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

  14. Sayfa
  AVUSTURYA

  15. Sayfa
  OSMANLI – AVUSTURYA İLİŞKİLERİSEBEBİAvusturya’nın Macaristan’ı almak istemesi.Avusturya’nın Osmanlı-İran savaşlarını fırsat bilmesistyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  I. VİYANA KUŞATMASI (1529)Avusturya Kralı Ferdinand'ın tekrar Macaristan’a saldırması.Kanuni Almanya içlerine kadar ilerledi. Şarlken ve Ferdinand karşısına çıkmayınca Kanuni İstanbul’a geri döndü.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa


  18. Sayfa


  19. Sayfa
  OSMANLI – AVUSTURYA İLİŞKİLERİFerdinand barış istedi. İSTANBUL ANTLAŞMASI (1533)(İBRAHİM PAŞA)Avusturya vergi verecek.Avustur’ya Macaristan’a saldırmayacak.Avustur’ya Kralı Protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacak. (Avrupa Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul etmiştir)Avusturya ile yapılan ilk antlaşmadır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  20. Sayfa
  2010 YGS Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nda, Avusturya imparatorunun Osmanlı sadrazamıyla protokol bakımından denk sayılması ve Avusturya imparatorunun barışı bozmadıkça Antlaşmanın yürürlükte kalması kabul edilmiştir. Bu duruma göre Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Barış süresinin Avusturya'nın davranışına bağlı olduğu B) Sadrazamla padişahın yetkilerinin eşit olduğu C) Avusturya üzerinde üstünlük kurduğu D) Güçlü bir devlet olduğu E) Savaştan galip çıktığıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityr

  21. Sayfa
  İRAN

  22. Sayfa
  OSMANLI – İRAN İLİŞKİLERİSEBEBİİran’ın Doğu Anadolu’yu ele geçirmek istemesiŞiiliği yaymak.Osmanlı-Avusturya savaşlarını fırsat bilmesi.Osmanlı taht kavgalarına karışması.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  23. Sayfa
  OSMANLI – İRAN İLİŞKİLERİ1533-1534 IRAKEYN SEFERİ (İki Irak)Yendik.1548 II. İRAN SEFERİYendik.1554 III. İRAN SEFERİYendikstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  24. Sayfa
  OSMANLI – İRAN İLİŞKİLERİKanuni baharda tüm İran’ı ele geçirmek için Amasya’ya çekildi.İran’ın barış teklifi kabul edildi.AMASYA ANTLAŞMASI (1555)Doğu Anadolu Osmanlı’da kaldı.İpek Yolu Osmanlı’da kaldı.İran ile yapılan ilk antlaşmadır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  MALTARODOSCEZAYİRDENİZLERDEKİ GELİŞMELERTRABLUSGARPstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  26. Sayfa
  DENİZLERDEKİ GELİŞMELERRODOS’UN FETHİ (1522)Denizdeki üstünlük mücadelesi. +Kıyıların güvenliğini sağlamak. +CEZAYİR’İN OSMANLI’YA KATILMASI (1533)Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı hizmetin girmesiyle Cezayir Osmanlı’ya katıldı. (Savaşmadan alındı)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  27. Sayfa
  PREVEZE DENİZ SAVAŞI (1538)İlk Osmanlı + Haçlı deniz savaşıdır.Osmanlı kazandı.Osmanlı denizlerdeki en güçlü seviyesine ulaştı.Akdeniz Türk gölü haline geldi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  TRABLUSGARP’IN ALINMASI (1551)Akdeniz’de gücümüz arttı.Kuzey Afrika’da sınırlarımız genişledi.CERBE DENİZ ZAFERİ(Tunus civarında)Haçlılar mağlup edildi.Akdeniz hakimiyeti güçlendi.MALTA KUŞATMASI (1565)Sen jean Şövalyeleri buraya sığınmıştı.Korsanlık yapıyorlardı.Turgut reis şehit edildi.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  29. Sayfa
  HİNT DENİZ SEFERLERİSEBEBİMüslümanlara yardım etmek.Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini gidermek.Portekizlilerin Basra’daki faaliyetleri.Portekizlilerin Hıristiyanlığı yaymak istemesi.NOTToplam 4 sefer düzenlendi.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  HİNT DENİZ SEFERLERİNDEKAPTAN-I DERYALIK YAPMIŞTIR.PİRİ REİSKİTAB-I BAHRİYESEYDİ ALİ REİS MİRAT’ÜL MEMALİKstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibility

  31. Sayfa
  SONUÇLARIGereken önem verilmediği için başarısız olundu.Müslümanlar Osmalı’ya gereken yardımı yapmadı.Deniz ticareti tamamen okyanuslara kaydı.Yemen, Aden, Habeşistan Osmanlıların eline geçti.Kızıldeniz Türk gölü oldu.NOTKaptan-ı Derya, Divan üyesi olmuştur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  32. Sayfa
  ZİGETVAR SEFERİKanuni’nin son seferidir.Avusturya üzerine yapılmıştır.Kanuni sefer sırasında ölmüştür.Zigetvar kalesi fethedildi.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Videoları

 • 2
  7 ay önce

  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 - 1566)

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin